Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v novembri 2017


03. 10. 2017 09.16 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborného asistenta v oblasti aplikovanej matematiky na

Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky

Požiadavky:  

  • uchádzač/ka musí spĺňať Všeobecné podmienky pre zaradenie žiadateľa do Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia zverejnené na stránke CVTI (podporná schéma NÁVRATY, časť Mladý odborník – všeobecné podmienky)
  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa z odboru Matematika, Aplikovaná matematika, Matematická analýzy alebo Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
  • absolvované a ukončené VŠ štúdium II. alebo III. stupňa v zahraničí, vysoká škola musí figurovať do 40. pozície (vrátane) minimálne v jednom z nasledujúcich troch medzinárodných rebríčkov: The Times Higher Education World University Rankings; QS Top Universities, Academic Ranking of World Universities
  • viac ako 10 rokov praxe vrátane PhD štúdia
  • aspoň 3 publikácie v ktorých je uchádzač/ka prvým autorom, minimálne 10 citačných ohlasov

Nástup: 1. november 2017

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Referát personálnej práce 
 Mlynská dolina 
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty