Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KJP (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru jazykovej prípravy s nástupom vo februári 2018


18. 01. 2018 12.43 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborných asistentov na 

Katedru jazykovej prípravy

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie filologického alebo pedagogického zamerania so štátnou záverečnou skúškou z anglického jazyka. Vítaná je kombinácia s ďalším cudzím jazykom (ruským, nemeckým alebo francúzskym)
  • prax vo vyučovaní angličtiny minimálne 5 rokov, vítaná je prax vo vyučovaní technickej angličtiny 

Nástup: február 2018 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu s profesijným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty