Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v novembri 2017


18. 09. 2017 13.16 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

1 miesta odborného asistenta na 

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky 

Požiadavky:  

  • Ukončené vysokoškolské štúdium v odbore Fyzika / Biomedicínska fyzika.
  • Vedecká hodnosť PhD. v odbore Biofyzika.
  • Pedagogické skúsenosti s výučbou v odbore Biomedicínska fyzika /Biofyzika.
  • Znalosti a skúsenosti z aplikácie metód molekulovej dynamiky na štúdium štruktúry a vlastností biomolekúl.
  • Skúsenosti so softvérom potrebným na spracovanie výsledkov a programátorské znalosti potrebné pre úpravy a tvorbu softvéru,
  • skúsenosti s použitím grafických kariet na výpočty,
  • spravovanie linuxového klastru počítačov. 

Nástup: 1.11.2017

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 4.10.2017 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty