Odborný asistent na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru informatiky s nástupom v septembri 2017


17. 05. 2017 10.30 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  miesta

vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

na Katedru informatiky 

Požiadavky:  

  1. vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore informatika alebo v príbuznom odbore
  2. pedagogické zameranie: programovanie, programovanie webových aplikácií, počítačové systémy, operačné systémy, kompilátory, informačná bezpečnosť
  3. vedecké a publikačná aktivita v odbore 

Nástup: 1.9.2017 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní, doklady o odbornej praxi, prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 1.6.2017 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

  

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty