Odborný asistent na KEF (odborný asistent)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v septembri 2017


17. 05. 2017 10.37 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

na Katedru experimentálnej fyziky, oddelenie Fyziky plazmy 

Požiadavky

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika plazmy
  • pedagogické zameranie  na predmety študijného programu Fyzika plazmy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore Fyzika plazmy
  • publikačná činnosť  v odbore Fyzika plazmy 

Nástup: 1.9.2017 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní, doklady o odbornej praxi, prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 1.6.2017 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty