Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom v novembri 2020


08. 09. 2020 09.44 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

odborného asistenta na

Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teória vyučovania informatiky,
  • pedagogické zameranie na odborné a odborno-didaktické predmety v študijnom programe učiteľstva informatiky a odborné predmety v programe aplikovanej informatiky,
  • vedecká orientácia na Teóriu vyučovania informatiky, špecificky na oblasť didaktiky programovania pre žiakov ZŠ a SŠ,
  • publikačná činnosť v odbore Teória vyučovania informatiky,
  • • skúsenosti s tvorbou úloh pre súťaže z programovania žiakov ZŠ a ďalším vzdelávaním učiteľov informatiky z praxe.

Nástup: 1. november 2020 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty