Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KTVŠ (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedre telesnej výchovy a športu s termínom nástupu v decembri 2019


10. 07. 2019 14.08 hod.
Od: Adriana Koohútová

Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc.,
v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

1 miesta:  vysokoškolský učiteľ – odborný asistent 

na Katedru telesnej výchovy a športu 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (telesná výchova /matematika)
  • špecifické požiadavky (zameranie):
  • skúsenosti s organizáciou vysokoškolského družstva na športových podujatiach,
  • skúsenosti s organizáciou vysokoškolskej ligy a väčších športových podujatím,
  • vedenie tréningov v basketbale a headise.

Nástup: december 2019

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní, potvrdenie o odbornej praxi; prehľad citácií, pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 26.7.2019 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan fakulty