Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v auguste 2018


17. 05. 2018 16.15 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na miesto

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta

na Katedru astronómie fyziky Zeme a meteorológie


Požiadavky   

  • Najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ III. stupňa, vedecká hodnosť PhD.(CSc.) z odboru Meteorológia a klimatológia.
  • Vedecko-výskumná prax v oblasti meteorológia a klimatológia (metódy analýz v meteorológii a klimatológii, zmeny a premenlivosť klímy).
  • Znalosť anglického jazyka.
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce.

Termín nástupu: 1.8.2018

Platové podmienky podľa predpisov platných pre verejné vysoké školy v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.     

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, doklady o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

 

prof.  RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK