Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent a lektor na KAMŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta odborného asistenta a lektora na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v júli a septembri 2019


07. 05. 2019 13.20 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest

odborného asistenta na

Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD. v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • preukázanie schopnosti viesť výučbu v študijných programoch Poistná matematika, Ekonomická a finančná matematika a Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • výsledky dokazujúce schopnosť pre vedeckú prácu v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • publikačná činnosť v odbore.

Nástup: 1. júl 2019

a

lektora na

Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky

Požiadavky: 

  • absolvent FMFI UK, vedecká hodnosť PhD. v študijnom programe Aplikovaná matematika alebo Teória vyučovania matematiky
  • preukázanie pedagogickej praxe a schopnosti viesť výučbu v študijných programoch zameraných na matematiku

Nástup: 1. september 2019

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty