Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na KJP (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na 3 miesta odborných asistentov na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v januári a februári 2018


23. 11. 2017 09.57 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

3 miesta odborných asistentov na 

Katedru jazykovej prípravy

Požiadavky

1. miesto: 

  • vysokoškolské vzdelanie so štátnou záverečnou skúškou z anglického jazyka, štátna záverečná skúška z nemeckého jazyka
  • minimálne 3 ročná prax vo vyučovaní technickej angličtiny
  • prax v príprave jazykových kurzov

Nástup: január 2018

2. miesto:

  • vysokoškolské vzdelanie filologického zamerania so štátnou záverečnou skúškou z anglického jazyka
  • minimálne 10 ročná prax vo vyučovaní technickej angličtiny 
  • prax v príprave jazykových kurzov a učebníc technickej angličtiny

Nástup: 1. februára 2018

3. miesto: 

  • vysokoškolské vzdelanie filologického alebo pedagogického zamerania so štátnou záverečnou skúškou z ruského alebo nemeckého jazyka v kombinácii s ďalším cudzím jazykom. Vítaná je štátna záverečná skúška z anglického jazyka
  • prax vo vyučovaní angličtiny

Nástup: 1. februára 2018 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu s profesijným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty