Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na Katedru informatiky s nástupom v júli a septembri 2019


07. 05. 2019 14.16 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

2 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na

Katedru informatiky

1. miesto

Požiadavky:

  • dosiahnuté vzdelanie : VŠ vzdelanie III. stupňa – PhD. v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore; prax minimálne 10 rokov 
  • pedagogické zameranie: efektívne algoritmy a štruktúry údajov, teória vypočítateľnosti, algoritmické súťaže a práca s talentovanou mládežou 
  • vedecká a publikačná aktivita v odbore.

Nástup: júl 2019

2. miesto

Požiadavky:

  • dosiahnuté vzdelanie : VŠ vzdelanie III. stupňa – PhD. v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore; prax minimálne 10 rokov 
  • pedagogické zameranie: databázové systémy, operačné systémy, programovanie najmä v C a C++, matematické metódy v informatike, kombinatorická analýza, diskrétna matematika, logika, teória grafov
  • vedecká a publikačná aktivita v odbore. 

Nástup: september 2019

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty