Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na KEF a KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru experimentálnej fyziky a Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v novembri 2019 a januári 2020


11. 09. 2019 13.43 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta  odborného asistenta na

Katedru experimentálnej fyziky 

Požiadavky: 

  • Vedecká a publikačná činnosť v oblasti Optiky, optickej spektroskopie  a fyziky laserov.
  • Pedagogické zameranie na predmety študijného programu Optika, lasery a optická spektroskopia.
  • Publikačná činnosť vo vednom odbore. 

Nástup: 1.11.2019 

a

1 miesta odborného asistenta na

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky: 

  • Dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ III stupňa; odbor: Jadrová a subjadrová fyzika
  • Vedecko-výskumná prax v špecializácii: fyzika elementárnych častíc  s dobrými znalosťami Štandardného modelu, ako aj fyziky za Štandardným modelom a s výskumnými  skúsenosťami v oblasti top-kvarkovej fyziky.
  • Skúsenosti s metódami používanými v časticovej fyzike ako sú metódy rekonštrukcie základných objektov časticových procesov, multi-variačné techniky a všeobecne vysoká gramotnosť  v matematických metódach používaných v časticovej fyzike vysokých energií.
  • Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná publikačnou činnosťou.
  • Skúsenosti s prácou v rámci zahraničných výskumných infraštruktúr,  účasť na medzinárodných projektoch.
  • Pedagogická činnosť - cvičenia a praktiká (z oblasti: fyzika elementárnych častíc, matematické metódy časticovej fyziky). 

Nástup: 1.1.2020 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 30.9.2019 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty