Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v novembri 2020.


11. 09. 2020 08.23 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest

odborných asistentov na 

Katedru aplikovanej informatiky

Požiadavky – 1. miesto 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika
  • pedagogické zameranie na študijné programy  aplikovaná informatika
  • vedecká orientácia na  oblasť umelá inteligencia spracovanie prirodzeného  jazyka
  • publikačná aktivita v odbore. 

Požiadavky – 2. miesto (čiastočný úväzok)

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore Informatika
  • pedagogické zameranie na študijné programy aplikovaná informatika
  • pedagogická skúsenosť aspoň jeden rok
  • praktické skúsenosti v oblasti umelej inteligencie

Nástup: 1. november 2020

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty