Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v septembri 2018


29. 05. 2018 15.13 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

3 miest odborných asistentov na čiastočný úväzoi na 

Katedru aplikovanej informatiky 


Požiadavky:
 

1. miesto: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Psychológia alebo v príbuznom odbore
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu kognitívna veda
 • vedecká orientácia na oblasť kognitívnej vedy
 • publikačná činnosť v odbore 

2. miesto: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu (aplikovaná) informatika, oblasti umelá inteligencia a bioinformatika 
 • vedecká orientácia na oblasť bioinformatiky
 • publikačná činnosť v odbore 

3. miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore 
 • pedagogické zameranie na predmety študijných programov aplikovaná informatika a kognitívna veda, oblasť umelej inteligencie a robotiky
 • vedecká orientácia na oblasť umelá inteligencia a robotika 
 • publikačná činnosť v odbore  

Nástup: 1. september 2018

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom  pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty