Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na KAGDM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta odborných asistentov na Katedru algebry, geometria a didaktiky matematiky s nástupom v júli a septembri 2018


02. 05. 2018 09.34 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

3 miest odborných asistentov na 

Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Požiadavky:

1. miesto (Oddelenie geometrie): 

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Matematika alebo príbuznom odbore
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní matematických predmetov na vysokej škole a predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku) prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce so zameraním najmä na počítačovú grafiku a geometriu
 • vedecká publikačná činnosť v oblasti matematiky a aplikácií najmä v počítačovej grafike
 • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie
 • aktívna znalosť angličtiny 

Nástup:  1. júla 2018


2. miesto (Oddelenie didaktiky matematiky):
 

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Teória vyučovania matematiky alebo v príbuznom odbore
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní matematických predmetov na vysokej škole a predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku) prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce so zameraním na matematiku, resp. didaktiku matematiky najmä v učiteľskom štúdiu kombinovanom s matematikou
 • vedecká publikačná činnosť v oblasti didaktiky matematiky alebo matematiky, aktívna zahraničná spolupráca v oblasti vedeckej činnosti
 • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie
 • aktívna znalosť angličtiny  

Nástup:  1. septembra 2018


3. miesto (Oddelenie algebry):
 

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v niektorom z matematických programov príbuzným k programom Geometria a topológia resp. Diskrétna matematika
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní matematických predmetov na vysokej škole a predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku) prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce so zameraním na teoreticku alebo aplikovanú matematiku
 • vedecká publikačná činnosť v oblasti matematiky, najmä v oblasti algebry, geometrie a topológie
 • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie
 • aktívna znalosť angličtiny  

Nástup:  1. septembra 2018

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty