Odborní asistenti na KAGDM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta odborných asistentov na Katedru algebry, geometria a didaktiky matematiky s nástupom v septembri a októbri 2017


08. 06. 2017 14.32 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

2 miest odborných asistentov na 

Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(Oddelenie didaktiky matematiky) 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho  stupňa v odbore Teória vyučovania matematiky alebo v príbuznom odbore
  • predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku) prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce so zameraním na matematiku resp. didaktiku matematiky najmä v učiteľskom štúdiu kombinovanom s matematikou 
  • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní matematických a didaktických predmetov na vysokej škole
  • vedecká publikačná činnosť v oblasti didaktiky matematiky alebo matematiky
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie
  • aktívna znalosť anglického jazyka 

Nástup:  1. septembra a 1. októbra 2017

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty