Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Beáta Hergelová (22.8.2017)

v utorok 22.8.2017 o 11:00 hod. v miestnosti F2/51


24. 07. 2017 13.26 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 22. augusta 2017 o 11:00 hod.

Miesto konania obhajoby: F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Plasma Processes at Atmospheric Pressure for Surface Treatments of Inorganic Materials and Polylacticacid

Uchádzač: RNDr. Beáta Hergelová

Školiteľka doktoranda: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. 
Členovia: prof. Ing. Pavel Mach, CSc., prof. RNDr. Pavel Veis, CSc., doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., doc. Mgr. Pavel Slavíček, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. David Trunec, CSc., Ing. Dušan Velič, PhD., Ing. Ľudmila Černáková, PhD.  

Autoreferát dizertačnej práce