Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Bianka Gergeľová (25.8.2017)

v piatok 25.8.2017 o 13:00 hod. v miestnosti F2/126


06. 07. 2017 14.38 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 25. augusta 2017 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Učiteľ fyziky a rozvíjanie schopnosti žiaka pracovať v tíme

Uchádzač: PaedDr. Bianka Gergeľová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.  
Členovia: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Mgr. Martin Hruška, PhD. 
Oponenti: prof. RNDr. Ľubomír Held, CSc., doc. RNDr. František Kundracík, PhD., PeadDr. Gabriela Barčiaková, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce