Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Zuzana Lichvanová (25.8.2017)

v piatok 25.8.2017 o 14:30 hod. v miestnosti F2/51


20. 07. 2017 09.09 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 25. augusta 2017 o 14:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Studies of Ion-Molecule Processes in Corona Discharge by the Means of Ion Mobility and Mass Spectrometry

Uchádzač: Mgr. Zuzana Lichvanová

Školiteľ doktoranda: RNDr. Michal Stano, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. 
Členovia: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., prof. RNDr. Ján Urban, DrSc., doc. RNDr. Pavel Neogrády, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., doc. RNDr. František Krčma, PhD., prof. Ing. Pavel Mach, CSc.

Autoreferát dizertačnej práce