Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Silvia Bažíková (22.8.2017)

v utorok 22.8.2017 o 13:15 hod. v miestnosti M/109


07. 08. 2017 13.02 hod.

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania matematiky

Termín obhajoby: 22. augusta 2017 o 13:15 hod.
Miesto konania obhajoby: M/109, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Reálny kontext matematických úloh ako motivácia

Uchádzač: Mgr. Silvia Bažíková

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD.
Členovia:  doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc., doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc., PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc., doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

 

Autoreferát dizertačnej práce