Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Miroslava Urbašíková (25.8.2017)

v piatok 25.8.2017 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126


04. 07. 2017 12.35 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 25. augusta 2017 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Spôsobilosti vedeckej práce v súťaži Turnaj mladých fyzikov

Uchádzač: Mgr. Miroslava Urbašíková

Školiteľka doktoranda: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.  
Členovia: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., prof. RNDr. Ľubomír Held, CSc., doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., doc. RNDr. Klára Velmovská, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce