Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Suchoňová (17.8.2017)

vo štvrtok 17.8.2017 o 13:00 hod. v miestnosti F2/167


21. 07. 2017 15.07 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore kvantová elektronika a optika

Termín obhajoby: 17. augusta 2017 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby:  F2/167, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Investigation of Materials Suitable for the Walls of the Divertor of the Fusion Reactor Using Methods LIBS 

Uchádzač: Mgr. Mária Suchoňová

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Komisia pre obhajobu:

Predseda: doc. RNDr. Mário Janda, PhD.
Členovia:
prof. Ing. František Uherek, CSc., Ing. Matej Jergeľ, DrSc., Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD., doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.
Oponenti:
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., RNDr. Juraj Jašík, PhD., prof. Jorge O. Caceres  Gianni, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce