Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ľudovít Haizer (22.8.2017)

v utorok 22.8.2017 o 13:00 hod. v miestnosti F2/167


24. 07. 2017 09.00 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore kvantová elektronika a optika

Termín obhajoby: 22. augusta 2017 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/167, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Nelineárne interakcie femtosekundových impulzov s plynmi pri vysokých výkonoch poľa

Uchádzač: Mgr. Ľudovít Haizer

Školiteľ doktoranda: Mgr. Ignác Bugár, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Členovia: prof. Ing. František Uherek, CSc., Ing. Matej Jergeľ, DrSc., doc. RNDr. Mário Janda, PhD., doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD., Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD., Ondřej Hort, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce