Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Katarína Skúpa (30.6.2017)

v piatok 30.6.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/326


08. 06. 2017 08.57 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 30. júna 2017 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/326

Téma dizertačnej práce: Computational Studies Concerning RNA or DNA Aptamers

Uchádzač: Mgr. Katarína Skúpa

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD.
Členovia: prof. Ing. Július Cirák, CSc., doc. Ing. Vladimír Frecér, DrSc., RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., prof. RNDr. Peter Babinec, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc., doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD., doc. Pavel Neogrády, DrSc.

Autoreferát dizertačnej práce