Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Katarína Čárska (30.8.2017)

v stredu 30.8.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/126


04. 07. 2017 12.53 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania matematiky

Termín obhajoby: 30. augusta 2017 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Porozumenie pravdepodobnosti pomocou štatistického experimentu na úrovni základnej a strednej školy

Uchádzač: Mgr. Katarína Čárska

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. 
Členovia:  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., doc. RNDr. Martin Mojžiš, CSc., doc. RNDr. Michal Zajac, CSc., Mgr. Barbora Kamrlová, PhD. M.A.  
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Janiš, PhD., doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc., doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD.

 

Autoreferát dizertačnej práce