Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jakub Zeman (28.8.2017)

v pondelok 28.8.2017 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


17. 07. 2017 13.50 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 28. augusta 2017 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Development and Utilization of IBA Techniques for Material Analysis

Uchádzač: Mgr. Jakub Zeman

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD, prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD., doc. RNDr. Karol Holý, CSc., RNDr. Štefan Gmuca, CSc.
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., Ing. Ján Kliman, DrSc., Dr. Alfred Priller, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce