Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. František Herman (24.8.2017)

vo štvrtok 24.8.2017 o 13:00 hod. v miestnosti F2/272


04. 07. 2017 13.54 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecná fyzika a matematická fyzika, študijný program: teoretická fyzika a matematická fyzika

Termín obhajoby: 24. augusta 2017 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/272, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Fyzikálne vlastnosti Dynesových supravodičov

Uchádzač: Mgr. František Herman

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc., RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc., doc. RNDr. Pavol Valko, CSc., doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc., prof. Dr. Jaroslav Fabian, RNDr. Pavol Kalinay, CSc.

Autoreferát dizertačnej práce