Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Filip Kubina (30.8.2017)

v stredu 30.8.2017 o 12:00 hod. v posluchárni F1


09. 08. 2017 12.20 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore geofyzika

Termín obhajoby: 30. augusta 2017 o 12:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Adjoint Tomography of 2D Local Surface Sedimentary Structures

Uchádzač: Mgr. Filip Kubina

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., RNDr. Igor Broska, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Ondřej Čadek, PhD., doc. RNDr. František Gallovič, PhD., Romain Brossier, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce