Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Anita Ribar (29.8.2017)

v utorok 29.8.2017 o 10:00 hod. v seminárnej miestnosti na Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik, Universität Innsbruck, Austria


24. 07. 2017 14.13 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 29. augusta 2017 o 10:00 hod.

Miesto konania obhajoby: Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik, Universität Innsbruck, Austria

Téma dizertačnej práce: Inelastic Interactions of Electrons with Molecules and Clusters Studied Using Crossed-Beam Methods

Uchádzač: Mgr. Anita Ribar

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. 
Členovia: doc. Pavel Neogrády, Dr., doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., Dr. Michael Probst, prof. Dr. Martin Klemens Beyer
Oponenti: prof. Ing. Pavel Mach, CSc., Dr. Andreas Mauracher, prof. Dr. Paul Scheier

Autoreferát dizertačnej práce