Nukleárny seminár - Radoslav Böhm (15.2.2017)

v stredu 15.2.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


14. 02. 2017 09.17 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti:

Prednášajúci: RNDr. Radoslav Böhm, PhD.

Názov: Vplyv morfometrických a fyziologických zmien fajčenia na pľúcnu dávku od radónu

Termín: 15.2.2017, 14:00 hod., zasadačka KJFB - F1/364


Abstrakt:
Pri dlhodobom fajčení vzniká závažné ochorenie dýchacieho systému (chronická pľúcna obštrukcia), ktoré je charakterizované zhoršovaním priechodnosti dýchacích ciest a postupnou deštrukciou pľúcneho tkaniva.
Dochádza k zníženej pohyblivosti hlienu, ktorá vedie ku kumulácii produktov premeny radónu a k zvýšeniu radiačnej záťaže terčových buniek. Fajčenie mení morfologické aj fyziologické parametre pľúc, ktoré majú významný vplyv na bronchiálnu dávku. Stupeň týchto poškodení kvantifikuje obštrukčný faktor epsylon(S) daný pomerom dávky fajčiara a nefajčiara za rovnakých expozičných podmienok. Závislosť obštrukčného faktora od počtu vyfajčených cigariet sme odvodili použitím epidemiologického a mikrodozimetrického modelu. Z analýzy vyplynulo, že pri krátkodobých expozíciách sa prejavuje predovšetkým vplyv hyperprodukcie hlienu, ktorá mierne znižuje dávkové zaťaženie pľúcneho tkaniva fajčiara. Na druhej strane, pri dlhodobom fajčení sa prejavuje chronická obštrukcia pľúc, ktorá môže zvýšiť dávkovú záťaž fajčiara až dvojnásobne. Odvodená závislosť obštrukčného faktora má pre dozimetriu pľúc praktický význam, pretože u fajčiarov umožňuje korektnejšie vyhodnotiť absorbovanú dávku v pľúcnom tkanive.