Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nukleárny seminár - Jakub Kaizer (24.4.2019)

v stredu 24.4.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


17. 04. 2019 10.04 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

Prednášajúci: Ing. Jakub Kaizer, PhD.

Názov:  Meranie tória a uránu pre nízkopozaďové experimenty pomocou ICPMS

Termín: 24.4.2019, 14:00 hod., zasadačka KJFB (F1/364)

Abstrakt:
Kľúčovým aspektom experimentov, ktoré skúmajú raritné jadrové procesy alebo rozpady ako bezneutrínový dvojitý beta rozpad (napr. SuperNEMO, GERDA, MAJORANA, LEGEND) alebo hľadajú tmavú hmotu (napr. CRESST, EURECA), je dosiahnutie veľmi nízkeho pozadia. To sa zabezpečuje jednak umiestnením experimentu do podzemného laboratória za účelom odtienenia kozmického žiarenia a jednak použitím takých konštrukčných materiálov, ktoré majú nízky obsah prírodných rádionuklidov ako napr. 232Th a 238U. Na stanovenie koncentrácie tória a uránu v týchto materiáloch je možné použiť viacero analytických metód, jednou z nich je aj hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICPMS). Jej nespornou výhodou je vysoká citlivosť, na druhej strane si vyžaduje chemickú prípravu vzorky pred samotným meraním. Na seminári budú prezentované základné princípy tejto metódy, spolu s výsledkami meraní Th a U vo vybraných materiáloch, ktoré boli uskutočnené v laboratóriu Gran Sasso.