Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzikálne kolokvium - Stanislav Antalic (12.4.2019)

v piatok 12.4.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C


05. 04. 2019 14.10 hod.
Od: Richard Hlubina

Prednášajúci: Stanislav Antalic 

Názov: Syntéza a vlastnosti nových superťažkých chemických prvkov 

Termín: 12.4.2019, 14:00 hod., poslucháreň C


Abstrakt:
Štúdium exotických izotopov ďaleko od oblasti stability je silný nástroj na pochopenie procesov prebiehajúcich v atómových jadrách. Unikátnym projektom je štúdium ďalekých trans-uránových jadier. Možnosť existencie dlho-žijúcich superťažkých jadier atómov totiž patrí stále medzi témy, na ktoré hľadá súčasná jadrová fyzika odpoveď. Aké sú najťažšie chemické prvky, ktoré môžu existovať? Kde končí periodická sústava prvkov? V posledných rokoch bola úspešne realizovaná syntéza a uznaný objav nových chemických prvkov až so 118 protónmi, takže máme zaplnenú 7-mu periódu Mendelejevovej periodickej sústavy. Konkrétne boli objavené a následne pridelené mená pre 113-ty prvok nihonium (Nh), 115-ty prvok moscovium (Mc), 117-ty prvok tennessine (Tn) a 118-ty prvok oganesson (Og). Okrem samotného objavu takzvaných supertažkých prvkov je však ešte väcšou výzvou pochopit vlastnosti a štruktúru najtažších atómových jadier, nakolko reprezentujú velmi komplexný systém s viac ako 250 nukleónmi. V prednáške sa pozrieme na spôsob, akým sa syntetizovali nové chemické prvky v minulosti a akým sa realizuje ich objav v súčasnosti. Ukážeme si, ako možno identifikovať chemické prvky na základe niekoľkých vytvorených atómových jadier. Na záver budú zhrnuté nové možnosti, ktoré priniesol vývoj experimentálnych techník pre štúdium štruktúry najťažších jadier a niektoré výsledky získané v projektoch, na ktorých na KJFB FMFI UK spolupracujeme v súčasnosti.