Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Dodatočné prihlášky na magisterské štúdium

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy magisterského štúdia na ak. rok 2020/2021 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie. Termín do 24.7.2020.


30. 06. 2020 09.52 hod.
Od: Kristína Rostás

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK ponúka možnosť dodatočného podávania prihlášok na vybrané magisterské študijné programy výlučne realizované v slovenskom jazyku. 

Prihlásiť sa je možné na študijné programy:  

  • matematika; ekonomicko-finančná matematika a modelovanie; manažérska matematika;  počítačová grafika a geometria; pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • astronómia a astrofyzika; biofyzika a chemická fyzika; biomedicínska fyzika; environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia; fyzika plazmy; fyzika tuhých látok; jadrová a subjadrová fyzika; optika, lasery a optická spektroskopia; teoretická fyzika
  • informatika; aplikovaná informatika
  • učiteľstvo matematiky v kombinácii s fyzikou, deskriptívnou geometriou alebo informatikou
  • učiteľstvo informatiky v kombinácií s biológiu alebo fyzikou

Dodatočnú prihlášku je možné podať iba na jeden študijný program. 

 

Termíny podania dodatočných prihlášok: 

  • do 13.7.2020 pre študentov, ktorí chcú požiadať o ubytovanie (v zmysle Pravidiel prideľovania ubytovania)
  • do 24.7.2020 pre študentov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie 

Prihlášky sa podávajú iba prostredníctvom univerzitnej elektronickej prihlášky. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s relevantnými dokumentami je potrebné poslať na fakultu poštou (informácie o relevantných dokumentoch nájdete na stránkach prijímacieho konania)

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské štúdium, inžinierske štúdium alebo doktorské štúdium).

Uchádzačom, ktorí ukončili/plánujú ukončiť bakalárske štúdium na FMFI UK v aktuálnom školskom roku a pokračovať na nadväzujúcom magisterskom študijnom programe, sú prijímaní podľa kritérií (Tabuľka kritérií).

Pre uchádzačov, ktorí nie sú absolventmi bakalárskeho štúdia na FMFI UK a absolventi bakalárskeho štúdia na FMFI UK, ktorí sa uchádzajú o prijatie na štúdium nenadväzujúcich magisterských študijných programov, prijímacia skúška bude nahradená preskúmaním písomných podkladov uchádzača doručených fakulte. Písomné podklady preskúmava skúšobná komisia, ktorá pridelí príslušný počet bodov na základe vyhodnotenia splnenia podmienok prijatia na štúdium zo strany uchádzača. V nevyhnutných prípadoch môže byť uchádzač pozývaný na prijímaciu skúšku (v termíne 17.-31.8.2020) vykonanú pred prijímacou komisiou. O potrebe, forme a dátume vykonania prijímacej skúšky pred komisiou budú uchádzači upovedomení mailom v dostatočnom predstihu. Prijímacia skúška pozostáva z učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje. Rozsah učiva je bližšie určený informačnými listami štátnych skúšok (predmetov štátnych skúšok) príslušného bakalárskeho študijného programu.

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000138327/8180 
IBAN: SK88 8180 0000 0070 0013 8327
Variabilný symbol:
  •  bakalárske: 800
Špecifický symbol: rodné číslo
 

Informácie o magisterkých študijných programoch

Informácie o prijímacom konaní