Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2020/2021 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie. Termín do 23.8.2020.


29. 06. 2020 08.00 hod.
Od: Kristína Rostás

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK ponúka možnosť dodatočného podávania prihlášok na vybrané bakalárske študijné programy LEN pre študentov, ktorí SPĽŇAJÚ KRITÉRIÁ na prijatie (podmienky podľa tabuľky kritérií, resp. výsledky v olympiádach a predmetových súťažiach). 

Prihlásiť sa je možné na študijné programy:  

  • matematika, poistná matematika, manažérska matematika
  • fyzika, biomedicínska fyzika, obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika, technická fyzika
  • informatika, aplikovaná informatika, bioinformatika, dátová veda
  • učiteľstvo matematiky v kombinácii s fyzikou, deskriptívnou geometriou alebo informatikou
  • učiteľstvo informatiky v kombinácií s biológiu alebo fyzikou

 

Termíny podania dodatočných prihlášok: 

  • do 13.7.2020 pre študentov, ktorí chcú požiadať o ubytovanie (v zmysle Pravidiel prideľovania ubytovania)
  • do 23.8.2020 pre študentov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie 

Prihlášky sa podávajú iba prostredníctvom fakultnej elektronickej prihlášky. (prihláška sa netlačí, je potrebné vložiť naskenované dokumenty relevantné na posúdenie splnenia podmienok - koncoročné vysvedčenia, výsledky súťaží, maturitné vysvedčenie) Úhradu poplatku 15 € a zaslanie overenej kópie maturitného vysvedčenia realizujte až na základe výzvy z fakulty. 

V prípade, že si uchádzač nie je istý, či spĺňa podmienky prijatia, je potrebné kontaktovať fakultu e-mailom (prijimackyfmph.uniba.sk). 

Platnosť výsledkov z maturity a autorizovanej skúšky z matematiky je 4 roky (viď kritériá).

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000138327/8180 
IBAN: SK88 8180 0000 0070 0013 8327
Variabilný symbol:
  •  bakalárske: 800
Špecifický symbol: rodné číslo
 

Informácie o bakalárskych študijných programoch

Informácie o prijímacom konaní