Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2019/2020 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie bez prijímacích skúšok. Termín do 23.8.2019.


03. 07. 2019 00.00 hod.
Od: Kristína Rostás

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK ponúka možnosť dodatočného podávania prihlášok na vybrané bakalárske študijné programy (uvedených v tabuľke) LEN pre študentov, ktorí SPĽŇAJÚ KRITÉRIÁ na prijatie bez prijímacích skúšok. 

Na prijatie na štúdium postačuje splnenie aspoň jednej z podmienok uvedených v tabuľke: 

Skratka študijného programuKlasifikácie na koncoročných vysvedčeniach v období podľa čl. 2 ods. 2 písm. a)Maturitná skúška, prípadne jej klasifikácia (pokiaľ je uvedená) Percentil autorizovanej skúšky z matematiky
FYZ zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2z jedného profilového predmetu: 1 alebo 260
OZE zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2z jedného profilového predmetu: 1 alebo 260
TEFzo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2z jedného profilového predmetu: 1 alebo 260
AIN-z jedného profilového predmetu 50
MMN--90
MAT--80
PMA--80
upFYIN-z jedného profilového predmetu50
upINAN-z jedného profilového predmetu50
upINBI-z jedného profilového predmetu50
upMADG-z jedného profilového predmetu50
upMAFY-z jedného profilového predmetu50
upMAIN-z jedného profilového predmetu50

Termíny podania dodatočných prihlášok: 

  • do 10.7.2019 pre študentov, ktorí chcú požiadať o ubytovanie (v zmysle Pravidiel prideľovania ubytovania)
  • do 23.8.2019 pre študentov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie 

Prihlášky sa podávajú buď v písomnej forme (vrátane príloh - podpísaný životopis, overená fotokópia maturitného vysvedčenia, doklad o zaplatení poplatku 33 €) alebo prostredníctvom fakultnej elektronickej prihlášky (prihlášku nie je potrebné vytlačiť, posielate len nevyhnutné prílohy, ktoré systém uvedie v záverečných pokynoch po podaní prihlášky).

Platnosť výsledkov z maturity a autorizovanej skúšky z matematiky je 4 roky (viď kritériá).

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000138327/8180 
IBAN: SK88 8100 0000 0070 0013 8327
Variabilný symbol:
  •  bakalárske: 800
Špecifický symbol: rodné číslo
 

Informácie o bakalárskych študijných programoch

Informácie o prijímacom konaní