Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docent na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru informatiky s nástupom v septembri 2018


17. 05. 2018 16.21 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr  Jozefom Masarikom  DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z  z.   vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta a funkcie docenta na 

Katedru informatiky

Požiadavky:  

  1. habilitácia v odbore informatika alebo v príbuznom odbore, prax minimálne 10 rokov
  2. pedagogické zameranie: teoretická informatika, diskrétna matematika, vývoj softvéru
  3. vedecké zameranie: teoretická informatika, teória grafov, algoritmická aj štrukturálna
  4. publikačná aktivita v oblastiach a na úrovni vyžadovanej pre pokračovanie špičkového tímu APVV „Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry“

Nástup: 1. september 2018

Kritéria na habilitáciu docentov a vymenovanie profesorov na FMFI UK

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty