Docent na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru informatiky s nástupom v októbri 2017


17. 05. 2017 10.22 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie 

docenta v odbore Informatika

na Katedru informatiky  

Požiadavky: 

  1. habilitácia v odbore informatika  alebo v príbuznom odbore
  2. pedagogické zameranie: teoretická informatika, databázy, paralelné výpočty
  3. vedecké zameranie: teoretická informatika, databázové systémy, paralelné programovanie a výpočty
  4. široký rozhľad v oblasti informatiky, matematiky a moderných informačných technológií
  5. publikačná aktivita v oblasti. 

Nástup: 1.10.2017 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 53/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní, doklady o odbornej praxi, prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 1.6.2017 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty