Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docent na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v apríli 2018


02. 02. 2018 14.03 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr  Jozefom Masarikom  DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z  z.   vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta a funkcie docenta v odbore Informatika na 

Katedru aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady: 

  • vedecko-pedagogická hodnosť   docent   v odbore  Informatika alebo v príbuznom odbore 

Ďalšie kritériá:  

  • pedagogické zameranie na študijné predmety študijných programov kognitívna veda a aplikovaná informatika
  • vedecká orientácia na oblasť matematických metód informatiky
  • publikačná aktivita v odbore 

Nástup: 1. apríla 2018

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  (kritériá na vymenovanie docentov na FMFI UK) zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty