Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Docent a vedecký pracovník na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docenta vedeckého pracovníka na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom vo februári 2017.


16. 11. 2017 13.31 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konania na

1 miesto a funkciu docenta

na Katedru astronómie fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky: 

  • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ III. stupňa; vedecko-pedagogický titul docent v odbore Fyzika.
  • Vedecko-výskumná prax v oblastiach environmentálna fyzika, fyzika plazmy a elektrických výbojov, optická spektroskopia plazmy, plazmochémia a modelovanie kinetiky plazmových procesov.
  • Znalosť anglického jazyka.
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce vrátane publikovania v karent. časopisoch, prezentovania výsledkov na medzinárodných konferenciách, získavania vedeckých grantov.  

a

1 miesto vedeckého pracovníka 

na Katedru astronómie fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky: 

  • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ III. stupňa; vedecký kvalifikačný stupeň IIa odbor: hydrológia, environmentálna fyzika.
  • Vedecko-výskumná prax v oblastiach environmentálna fyzika, environmentálne technológie, hydrológia, analytika vody.
  • Znalosť anglického jazyka.
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce vrátane publikovania v karent. časopisoch, prezentovania výsledkov na medzinárodných konferenciách, získavania vedeckých grantov. 

Termín nástupu: február 2018  

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 1.12.2017 na adresu: 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

 

prof.  RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK