Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docent a vedeckí pracovníci na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docenta a vedeckých pracovníkov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom na jar 2019


03. 10. 2018 14.22 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na miesta   

na Katedru astronómie fyziky Zeme a meteorológie 
 

miesto a funkcia vysokoškolského učiteľa – docenta 

Požiadavky:    

 • habilitácia; VŠ vzdelanie III. stupňa, vedecká hodnosť v odbore Meteorológia a Klimatológia.
 • Vedecko-výskumná prax v oblasti Meteorológia a klimatológia (numerické modelovanie atmosférických procesov, metódy analýz v Meteorológii a klimatológii).
 • Znalosť anglického jazyka.
 • Schopnosť samostatnej vedeckej práce.
 • Výučba predmetov: Synoptická a dynamická meteorológia, Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky, Fyzika nižších vrstiev atmosféry, Úvod do fyziky atmosféry, Výpočtové metódy v dynamike tekutín Dynamické predpovedné metódy.

Nástup: 1.3.2019 

 

miesto vedeckého pracovníka  (miesto č.1)       

Požiadavky: 

 • VŠ vzdelanie III. stupňa, vedecká hodnosť PhD. (CSc) v odbore Astronómia a astrofyzika.
 • Vedecko-výskumná prax v oblasti Astronómie malých telies Slnečnej sústavy.
 • Podiel na výučbe študijného programu Astronómia a astrofyzika.
 • Tvorba programov na podporu observačnej  astronómie v oblasti malých telies a vesmírneho odpadu.

Nástup: 1.2.2019 

 

miesto vedeckého pracovníka  (miesto č.2)          

Požiadavky: 

 • VŠ  vzdelanie III. stupňa, vedecká hodnosť PhD. (CSc.)  v odbore Astronómia a astrofyzika.
 • Vedecko-výskumná prax v oblasti astronómie malých telies Slnečnej sústavy.
 • Tvorba pozorovacích programov, správa databáz.
 • Príprava a podpora projektov.
 • Skúsenosti s riadením pracoviska – plánovaná správa AGO.

Nástup: 1.4.2019

 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov, v súlade so zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít  doručte  do 15 dní    od uverejnenia.   

Adresa: 
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty