Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent a vedecký pracovník na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v novembri 2018 a januári 2019


30. 07. 2018 09.50 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom  prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest 

na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky


1/
vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

Požiadavky:

Dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie III. stupňa, odbor: Biofyzika.

Pedagogická činnosť – cvičenia a prednášky týkajúce sa hlavne biofyziky a membrán a experimentálnych metód biofyziky.

Vedecko-výskumná prax v špecializácii: experimentálna biofyzika zameraná na štúdium interakcie nanočastíc s biomembránami a na cielený prenos liečiv do buniek pomocou polymérnych nanočastíc. Požadujú sa skúsenosti s analýzou experimentálnych dát merania rozmerov a zeta pontenciálu nanočastíc, fluorescenčnej spektroskopie ako aj skúsenosti práce s lipidovými vezikulami, monovrstvami lipidov a bunkovými kultúrami.

Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná publikačnou činnosťou.

Skúsenosti s prácou v rámci zahraničných výskumných infraštruktúr, účasť na medzinárodných projektoch.

Nástup: november  2018 


2/ vedecký pracovník

Požiadavky:

Dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie III. stupňa, odbor: Biofyzika.

Vedecko-výskumná prax v špecializácii: biofyzika membrán, príprava  a charakterizácia polymérnych nanočastíc, vývoj biosenzorov na báze DNA aptamérov.

Skúsenosti s elektrochemickými a spektroskopickými metódami takými ako fluorescenčná spektroskopia a UV-VIS. Skúsenosti práce s lipodovými vezikulami a bunkovými kultúrami.

Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná  publikačnou činnosťou.

Skúsenosti s prácou v rámci zahraničných výskumných infraštruktúr, účasť na medzinárodných projektoch.

Pedagogická činnosť – cvičenia a praktiká (Praktikum z experimentálnych metód biofyziky a chemickej fyziky).

Nástup: január 2019 


Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty