Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoškolský účiteľ - lektor na KTVŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa - lektora na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom v októbri 2018


14. 03. 2018 19.54 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta  matematiky, fyziky a  informatiky v zastúpení jej dekanom  prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc.,  v súlade so zákonom NR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

mies  ta vysokoškolského učiteľa - lektora

na Katedru telesnej výchovy a športu

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a rigorózna skúška odbor Telesná výchova a šport
  • špecifické zameranie: diplomovaný tréner volejbalu
  • skúsenosť viesť družstvo v súťaži
  • zelená karta golf / tréner
  • trénerská licencia tenis

Nástup: október 2018

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 4.4.2018 na adresu: 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty