Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Výberové konanie v rámci programu ERASMUS+ štúdium na ak. rok 2019/2020

FMFI UK vyhlasuje výberové konanie na študijné pobyty v rámci programu ERASMUS+ s termínom prihlášok do 28.2.2019


19. 12. 2018 09.42 hod.
Od: Patrik Kmetek

Prihláška na mobilitu štúdium je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ alebo na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu. Táto prihláška bude otvorená do 28.2.2019. Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili.  

Ešte pred podaním prihlášky na konkrétnu univerzitu je nutné, aby si študenti na stránkach zahraničnej univerzity dohľadali také kurzy, ktoré budú môcť byť uznané ako ekvivalent kurzov ponúkaných na FMFI, prípadne výber kurzov konzultovať priamo s garantom štúdia. Študenti ktorí sa prihlásia, budú musieť v prihláške uvádzať ich univerzitný email, ktorý bude automaticky doplnený z AiSu. Prosíme teda, aby si študenti neprepisovali univerzitný email za svoj súkromný a to z dôvodu ľahšej identifikácie študenta. Všetky informácie z Mobility Online a novinky im v tomto prípade budú chodiť iba na univerzitný email. Študenti musia najneskôr do 22. marca 2019 doplniť všetky požadujúce dokumenty v softvéri.

Konzultácie k prihláškam a otázky ohľadom študentskej mobility zasielajte e-mailom na adresu: kmetekfmph.uniba.sk. 

Postup pri podávaní prihlášky