Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Výberové konanie v rámci programu ERASMUS+ na ak. rok 2019/2020 - stáž a absolventská stáž

FMFI UK vyhlasuje výberové konanie na stáže pre študentov a absolventov v rámci programu ERASMUS+ s termínom prihlášok do 28.2.2019


19. 12. 2018 09.53 hod.
Od: Patrik Kmetek

Prihlášky na výberové konania na študentské mobility za účelom stáže a absolventskej stáže na akademický rok 2019/2020 je potrebné predkladať na predpísanom tlačive „Prihláška“ spolu s prílohami, prostredníctvom podateľne FMFI UK do 28. februára 2019. O termíne prípadnej písomnej časti výberového konania budú uchádzači informovaní prostredníctvom e-mailu.

Konzultácie k prihláškam a otázky ohľadom študentskej mobility zasielajte e-mailom na adresu: kmetekfmph.uniba.sk