Doktorandské štúdium

FMFI UK je jednou z najúspešnejších fakúlt na Slovensku v oblasti vedy a výskumu. Keďže hlavnou úlohou doktorandského štúdia je pripraviť študentov na budúcu samostatnú vedeckú činnosť, FMFI UK je jedným z najlepších miest na Slovensku, kde možno doktorandské štúdium absolvovať.

Ako sa prihlásiť na štúdium a aké sú kritériá?

FMFI UK ponúka v nadväznosti na tradičné smery svojho výskumu nasledujúce doktorandské študijné programy.

Matematika

Fyzika

Informatika

Pedagogické vedy

 

Všeobecné podmienky pre prijatie

Na doktorandské štúdium na FMFI UK sa môžu hlásiť absolventi alebo študenti posledného ročníka magisterského, inžinierskeho alebo doktorského vysokoškolského štúdia v ľubovoľnom študijnom odbore.

Záujemci o štúdium z cudziny musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium. Prijatí uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium druhého stupňa na zahraničnej vysokej škole, musia do dátumu zápisu predložiť na študijné oddelenie doklad Rozhodnutie o rovnocennosti vzdelania.

V prihláške uchádzač okrem iných údajov uvedie študijný program, tému dizertačnej práce, školiteľa a formu doktorandského štúdia (dennú alebo externú). Tému dizertačnej práce si uchádzač vyberá zo zoznamu tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium, ktorý je zverejnený pri každom študijnom programe.

Presné podmienky na prijatie na konkrétne študijné programy a informácie o prijímacích skúškach nájdete na stránke o prijímacom konaní.

Poplatky spojené so štúdiom

Štúdium denných študijných programov v slovenskom jazyku v rozsahu štandardnej dĺžky štúdia nie je spoplatnené, bez ohľadu na občianstvo a trvalý pobyt študenta. Študenti, ktorí študujú súbežne viacero študijných programov alebo ktorí študujú dlhšie ako štandardnú dĺžku štúdia (tzv. nadštandardné štúdium), zaplatia poplatok za štúdium za každý začatý akademický rok nadštandardného štúdia. 

Pre účely poplatkov sa do dĺžky štúdia započítavajú všetky začaté akademické roky na všetkých ukončených aj neukončených štúdiách v danom stupni.

Štúdium denných študijných programov, ktoré sa vyučujú výhradne v cudzom jazyku, môže byť spoplatnené počas celej doby štúdia osobitnou sadzbou.

Bližšie informácie a presné podmienky sú upravené Zákonom o vysokých školách a sadzobníkom poplatkov fakulty, ktorý je aktualizovaný každý rok.

Štúdium externých študijných programov je spoplatnené za každý rok štúdia podľa sadzobníka poplatkov. V prípade zreteľahodných skutočností je možné požiadať o zníženie alebo odpustenie školného.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

  • doktorand pred dizertačnou skúškou: 567,50 EUR (9. platová trieda, 1. stupeň)
  • doktorand po dizertačnej skúške: 661,50 EUR (10. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.