Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Pracovníci katedry participujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Garantujú bakalárske (Fyzika, Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika, Biomedicínska fyzika), magisterské a doktorandské študijné programy (Jadrová a subjadrová fyzika, Biomedicínska fyzika, Biofyzika a chemická fyzika, a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia). 

V oblasti subjadrovej fyziky sa katedra orientuje na výsku protón-protónových zrážok, protón-jadrových a jadro-jadrových zrážok pri vysokých energiách na urýchľovači LHC v CERNe. Tu sa zameriava hlavne na: 

  • štúdium hlboko-nepružných procesov spojených s fyzikou ťažkých kvarkov (experiment ATLAS),
  • tzv. mäkkú hadrónovú fyziku zameranú predovšetkým na procesy s vysokou početnosťou a Bose-Einsteinove korelácie, ktorá je zameraná na otázky uväznenia kvarkov (ATLAS)
  • štúdium jadro-jadrových (ako aj protón-jadrových) zrážok, ktoré je zamerané na skúmanie nových stavov jadrovej hmoty tzv. kvark-gluónová plazma (experiment ALICE). 

V oblasti jadrovej fyziky sa výskum orientuje na štúdium syntézy ťažkých a supeťažkých jadier, štruktúry a rozpadov exotických jadier, mechanizmu jadrových reakcií (experimenty SHIP v GSI Darmstadt), ako aj štúdium atómových jadier s využitím rádioaktívnych zväzkov (experiment ISOLDE v CERNe), výskum zriedkavých typov jadrových procesov (experiment NEMO), štúdium fyziky neutrína.

Problematika radiačnej a enviromentálnej fyziky je pokrytá najmä štúdiom produkcie kozmogénnych rádionuklidov a interakcie kozmického žiarenia s vesmírnymi objektmi (Los Alamos National Laboratory, MPI Mainz), štúdiom variácií prírodných a antropogénnych rádionuklidov v životnom prostredí (IAEA Viedeň, SÚJV Dubna), vývojom mikrodozimetrických modelov radiačného poškodenia (NRPI Praha), radónovou problematikou (PAS Kraków, University of Pannonia) a vývojom urýchľovačových technológií pre riešenie rôznych environmentálnych problémov (IAEA Viedeň, VERA, Viedeň, ETH Zurich, a ďalšie). 

V oblasti biofyziky, biomedicínskej fyziky a chemickej fyziky katedra rieši vedeckovýskumné úlohy súvisiace so štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami biomembrán a biopolymérov. Venuje sa molekulovej dynamike a počítačovým simuláciám biosystémov (RUB Bochum, SRN). Vyvíja a aplikuje kvantovomechanické metódy na biologické a chemické systémy (Waterloo University, Kanada; RA Laboratory Oxford, UK). Študuje fyzikálne javy na biologických a nebiologických rozhraniach. Vyvíja biosenzory a nové materiály na báze samoorganizovaných biomimetických štruktúr (ORNL, USA; University of Toronto, Kanada; University of California San Diego, USA, University College Dublin, Írsko; Moskovská univerzita, Kazanská univerzita, Ruská federácia; Univerzita Atény, Grécko).

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. F1 375 407  
Zástupcovia vedúceho katedry:
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. F1 346 683  
doc. RNDr. Karol Holý, CSc. F1 264 526  
Tajomník katedry:
Ing. RNDr. Milan Melicherčík, PhD. F1 228    
Tajomník katedry a tajomník pre IT:
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. F1 302 458, 449  
Sekretariát:
Eleonóra Laginová F1 376 525  

Oddelenie jadrovej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. F1 374 456  
Učitelia:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. F1 374 456  
doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc. F1 274 454  
RNDr. Ján Szarka, CSc. F1 362 485  
Vedeckí pracovníci:
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD. F1 270 453  
Mgr. Zdenka Kalaninová, PhD. F1 257 451  
prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. F1 268 543  
Mgr. Dušan Štefánik, PhD.  F1 268 543

Oddelenie subjadrovej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. F2 139 861 65426648
Učitelia:
prof. RNDr. Ján Ružička, DrSc. F1 265 425  
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. F2 139 861 65426648
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. F1 375 407  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Róbert Astaloš, PhD. F1 363 421  
Mgr. Pavol Bartoš, PhD. F1 363 421  
Mgr. Michal Mereš, PhD. F1 363 421  
RNDr. Miroslav Pikna, PhD. F1 318 269  
Ing. Peter Strmeň, PhD. F1 305 (458)  
RNDr. Imrich Szarka, CSc. F1 258 451  
RNDr. Tibor Ženiš, PhD. F1 373 455  

Oddelenie radiačnej fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Karol Holý, CSc. F1 264 526  
Učitelia:
RNDr. Radoslav Böhm, PhD. F1 249 771  
doc. RNDr. Karol Holý, CSc. F1 264 526  
Ing. Jakub Kaizer, PhD. F1 272 652  
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. F1 302 458, 449  
RNDr. Alexander Šivo, PhD. F1 272 652  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Róbert Breier, PhD. F1 373 455  
RNDr. Martin Bulko, PhD. F1 275 542  
RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD. F1 272 652  
RNDr. Monika Müllerová, PhD. F1 267 451  
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. F1 273 544  
RNDr. Marta Richtáriková F1 272 652  

Oddelenie biofyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. F1 346 683  
Učitelia:
prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc. F1 226 685  
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. F1 346 683  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Zuzana Garaiová, PhD. F1 350    
Ing. Alexandra Poturnyová, PhD. F1 344    
RNDr. Peter Rybár, PhD. F1 342 286, 241  
Ostatní pracovníci:
Mgr. Sopio Melikishvili F1 350    

Oddelenie chemickej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. F1 227 585  
Učitelia:
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. F1 349 (674)  
prof. Ing. Pavel Mach, CSc. F1 345 682  
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. F1 227 585  
Vedeckí pracovníci:
Ing. RNDr. Milan Melicherčík, PhD. F1 228  381  
Mgr. Ivan Sukuba, PhD.      

Oddelenie biomedicínskej fyziky

Vedúca oddelenia:
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc. F1 353 124  
Učitelia:
RNDr. Dušan Chorvát, PhD. F1 MLC 223 65421575
Mgr. Marcela Morvová, PhD. F2 109 624  
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc. F1 353 124  
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. F1 230 626  
RNDr. Milan Zvarík, PhD. F1 347 624  

Ostatní pracovníci katedry:
Eduard Hanuska F1 303 763  
Jozef Haško F1 306 763  
Eleonóra Laginová F1 376 525  
Miroslav Šulc F1 303 763  

Doktorandi katedry:
Mgr. Tomáš Dado      
Mgr. Michal Dubovský      
Mgr. Marianna Eliášová Sohová      
Mgr. Lukáš Fajt      
Mgr. Markus Helej      
Sofiia Hyrych      
Mgr. Jakub Kollár F1 347    
Mgr. Ivan Kontuľ      
Mgr. Miroslav Macko      
Mgr. Oliver Majerský      
Mgr. Matej Melo      
Mgr. Pavol Mošať      
RNDr. Jozef Motyčka F1 228    
Mgr. Ján Pánik F2 140    
Mgr. Michal Pelach F1 350    
Mgr. Lukáš Plazák F1 307 492  
Mgr. Katarína Skúpa F1 347    
Mgr. Juraj Smieško      
Mgr. Alexander Szabó F1 300    
Mgr. Veronika Šubjaková F1 350    
Mgr. Marek Tatarko      
Mgr. Martin Uherek F1 141 323  
Mgr. Hana Vrbovská      
Mgr. Jakub Zeman F2 140    

Externisti:
Mgr. Marek Chmelík, M.D.      
doc. RNDr. Matej Florek, CSc. F1 271 651  
doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. F2 138 406  
prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. F1 348 681 65428100
Mgr. Andrej Kováčik, PhD. F1 307    
Ing. Vladimír Mlynárik, DrSc.      
RNDr. Veronika Ostatná, PhD. F1 347 288  
Ing. Pavol Szomolányi, PhD.      
doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD. F1 343 286