Doplňujúce voľby do ŠKAS

Oznam o riadnych voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK (ŠKAS)

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom 26. riadnom zasadnutí dňa 25. septembra 2017 vyhlásilo doplňujúce voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2018.

Doplňujúce voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať dňa 25. októbra 2017 (streda) v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. vo vestibule pri matematickej vrátnici.

V doplňujúcich voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK sa volí jeden člen.

Doplňujúce voľby do Študentskej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:

Predseda:

Adam Štefunko (3INF)

Podpredsedníčka:

Zuzana Halgašová (2AIN)

Členovia:

Bc. Andrej Badík (1mMMN)
Silvia Žákovičová (3MMN)

 

Kandidovať do Študentskej komory AS FMFI UK môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty.

Právo navrhovať kandidáta na člena Študentskej komory AS FMFI UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov akademickej obce fakulty. Člen akademickej obce fakulty (ďalej len „AOF“) nemôže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote od 2. októbra 2017 do 18. októbra 2017 (streda) - 12.00 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať 

  1. meno a priezvisko navrhovateľa,
  2. pracovisko navrhovateľa (ak návrh podáva člen zamestnaneckej časti AOF) alebo študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa (ak návrh podáva člen študentskej časti AOF),
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia kandidáta,
  5. dátum a podpis navrhovateľa,
  6. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta.

Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia akademickej obce fakulty využiť predpripravené formuláre.

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Pre voľby do Študentskej komory AS FMFI UK tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program (volebné plagáty) na webovom sídle fakulty a na mobilných informačných tabuliach v priestoroch fakulty vyhradených na tento účel volebnou komisiou.

Zverejňovanie volebných plagátov na iných než vyhradených miestach bude považované za porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane (čl. 20 ods. 6 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK).

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa riadia vnútorným predpisom fakulty Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Oznam o voľbách (.pdf)

Zasadnutia študentskej volebnej komisie

1. zasadnutie (28.09.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica